Oficina de turisme de Begur · Baix Empordà · Costa Brava · Tel. (+34) 972 624 520 · turisme@begur.cat
Serveis

Serveis
Ensenyament


Ensenyament Privat

Autoescola Dagà
Adreça: Galeries Casa Gran  (Begur)
Tel: 972 301 631

Escola de Música Sagrario Martín
Adreça: Camí del mar, 5   (Begur)
Tel: 972 624 513; 609 76 06 96

SpanGlish (Acadèmia idiomes ESP-GB) +
Adreça: Plaça de l'Església, 10 local B4   (Begur)
Tel: 695 854 024; 972 623 520

Traça aula de lletra +
Adreça: Carrer Bonaventura Carreras, 9   (Begur)
Tel: 699 431 579


Ensenyament Públic

C.E.I. Ses Falugues (Llar d'Infants Municipal) +
Tel: 972 624 304

Escola Pública Dr. Arruga +
Adreça: Carrer Pavelló, 1   (Begur)
Tel: 972 624 114

CEIP DOCTOR ARRUGA
A l'escola Doctor Arruga de Begur hi treballen 29 mestres, 17 dels quals tenen tutoria i els altres són especialistes, o hi fan sisena hora i suport. També hi treballen altres persones que fan diferents tasques educatives.

PRINCIPIS PEDAGÒGICS:

1. L'escola pública "Dr. Arruga" és una escola catalana arrelada al seu medi, la qual cosa es concretarà en:

1.1. L'aprenentatge lecto-escriptor es realitzarà en Català.
1.2. La introducció de l'aprenentatge d'altres llengües d'una manera gradual, a proposta del Departament de Llenguatge del centre, d'acord amb la legalitat vigent.
1.3. L'aprofundiment progressiu en el coneixement de la realitat de Catalunya, tot partint de l'estudi del poble fins a abastar la totalitat del país.
1.4. Promoure totes aquelles activitats, - visites culturals, xerrades, intercanvis, colònies, ... - que afavoreixin aquest coneixement del país.
1.5. Fomentar la cooperació amb les institucions i entitats que col·laborin en fer realitat aquest principi.
1.6. La llengua de comunicació del centre, tant a nivell interior, (exposicions, taulers d'anuncis,...), com exterior (comunicats, correspondència,...) és el Català.

2. L'escola és una escola democràtica, laica i pluralista. Per això:

2.1. És una escola oberta a tothom.
2.2. Promourà i fomentarà la vivència de la llibertat.
2.3.És tolerant amb les diverses maneres de pensar, tant en el referent a les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida com en el referent a les diverses ideologies polítiques.
2.4. No discriminarà cap família o persona per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa.
2.5. Per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que l'envolta, l'escola es manifesta aconfessional. Això vol dir que l'escola com a tal no prendrà posicions religioses o atees, sinó de total respecte per les creences de cada persona. Per això, l'escola exclourà de la seva programació - sempre que la llei ho permeti - l'ensenyança religiosa, i orientarà les famílies que la demanin cap a centres (no escolars) on s'imparteixi aquesta.
Cal dir, però, que creient que les festes populars regeixen la vida quotidiana de la societat, aquestes es celebraran sense excloure'n cap contingut fonamental.
2.6. En cap cas no es fomentarà l'adoctrinament concret de cap idea política o religiosa.

3. L'escola té com a objectiu l'educació integral de l'alumnat, tot cercant el desenvolupament i perfeccionament en àmbits diversos - físic, intel·lectual, moral, artístic, ...-, i considerant el conjunt de capacitats i potències de cada alumne/a.
Per això, inclourà dins les programacions curriculars metodologia i activitats que afavoreixin :

3.1. El coneixement i domini del propi cos.
3.2.El manteniment de la salut individual i pública.
3.3.La potenciació de l'adquisició de les habilitats físiques bàsiques més que no pas l'especialització en un esport i/o la competició.
3.4.El desenvolupament de la pròpia sensibilitat envers tota mena de manifestació humana: personal, social, cultural, artística, laboral, ...
3.5.El foment d'una educació moral basada en el respecte als altres i a sí mateixos; en la formació per a la pau, la solidaritat i la col·laboració entre les persones i els pobles; el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat; el gust pel treball ben fet; ...
3.6.La preparació per a participar activament en la vida social i cultural.

4. És una escola activa, que té com a objectiu bàsic el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i del seu esperit crític. Per això:

4.1. Prioritzarà l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics a partir de l'experimentació, la recerca i la participació reflexiva i creativa dels alumnes en els processos d'aprenentatge.
4.2. Restarà oberta, prèvia discussió i anàlisi, a totes les innovacions educatives que afavoreixin la consecució d'aquest principi.
4.3. Avaluarà, d'una manera periòdica i contínua, tota la seva pràctica educativa, i els resultats d'aquesta avaluació seran el punt de partida de tot canvi o innovació que es faci al centre.

5. L'escola estarà oberta a la diversitat de ritmes evolutius, i de capacitats intel·lectuals, físiques o culturals de l'alumnat.
És per aquesta raó que en les aportacions metodològiques del Projecte Curricular del Centre s'establiran els mecanismes que possibilitin aquest principi:

5.1. Un tracte personalitzat que s'adeqüi a cada discent.
5.2. Una acció compensatòria de les mancances culturals, socials, físiques o afectives de cada un d'ells.
5.3. Una actuació tolerant que permeti no excloure ningú a causa de la seva procedència, religió, ideologia, o nivell social i econòmic.
5.4. S'adequaran les programacions en funció del moment maduratiu i el desenvolupament psicològic dels alumnes.

6. L'escola de Begur és una escola no sexista i, com a tal, vetllarà perquè no es plantegin situacions de discriminació per raó del sexe, així com per la superació de mites, tabús, i diferenciació de rols entre home i dona. Per aquest motiu:

6.1. La Programació curricular del centre tindrà present aquest principi en totes les activitats, materials,...
6.2. Quant al llenguatge, l'escola adequarà els informes escolars, comunicats a les famílies ..., per tal que es contempli l'ús del masculí i femení segons a qui vagin dirigits o, si és possible, s'empraran termes generalitzadors - persones, alumnat, gent, famílies... -, en lloc d'homes, dones, pares, ...

7.La gestió del centre és participativa.

7.1. Es fomentarà la participació de tots els estaments educatius - famílies, alumnat, personal de serveis, educadors/es, mestres- en aquesta gestió a través dels canals que la llei determini i el Reglament de Règim Intern concreti, tot buscant un equilibri entre autoritat i participació.

Escola Pública L'Olivar Vell d'Esclanyà +
Tel: 972 611 990

El CEIP L’Olivar vell és una escola pública, rural i cíclica.
Les aules estan orientades al sud, amb molta llum natural, ordinadors i connexió a internet. També disposem d’una aula d’informàtica totalment equipada, una aula d’anglès amb laboratori d’idiomes i una aula d’ ús comú per a psicomotricitat i música. Tenim un gran pati amb una pista poliesportiva, instal·lacions recreatives, un sorral i un espai de bosc.

Excavacions


Excavacions

Excavacions Begur +
Adreça: Carrer Isabel de Villena, 21   (Begur)
Tel: 637 709 410

Excavacions Esclanyà +
Adreça: Carrer Alzines, 20B   (Begur)
Tel: 972 611 192; 606 678 431

EXCAVEX +
Adreça: Urbanització La Vinya, 9   (Begur)
Tel: 972 622 277; 609 753 332

Excavacions, moviments de terra i transport (disposen de targeta de transport nacional)

Fusteries


Fusteries

Fusteria Bado
Adreça: Carrer Mas Resplandis, 2C (Polígon Industrial)   (Esclanyà)
Tel: 669 373 288

Fusteria Begur
Adreça: Carrer Santa Teresa, 3   (Begur)
Tel: 972 62 20 96

Fusteria Pascual +
Adreça: Carretera de Regencós, s/n   (Begur)
Tel: 972 623 052; 699156167

Germans Oliver Deulofeu C.B.
Adreça: Urbanització Les Arenes   (Begur)
Tel: 972622318

Pellets Begur (venda de pelets al detall) +
Adreça: Carretera de Regencós, s/n   (Begur)
Tel: 972 623 052; 666 659 109; 699156167

Garatges mecànics


Garatge Mecànic

Taller Campasols +
Adreça: Urbanització Les Arenes, 39   (Begur)
Tel: 972 622 196

Fax: 972 622 196

Garatges mecànics

Garatge Mediterrà
Adreça: Carrer Camp d'en Forgas, 15   (Begur)
Tel: 972 622 375


Nàutica

Nàutica Begur
Adreça: Carretera de Begur a Regencós, s/n   (Begur)
Tel: 972 623 830

Guixaires


Guixaires

Guixaire Blas Castro Jodar
Adreça: Carrer Joaquim Prats Carreras, 14   (Begur)
Tel: 972 623 375

Guixaire José Benito Nieto
Adreça: Esclanyà   (Begur)
Tel: 972 300 895

Vull informació sobre...
Vull informació sobre...
Destacats
nota legal | crèdits
Turisme Begur
Oficina de Turisme de Begur · Av. Onze de setembre, 5 · 17255 BEGUR (Girona)
Tel. (+34) 972 624 520 / Fax. (+34) 972 624 578 · turisme@begur.cat
Compromís de Qualitat